Ryhmätoiminnasta jeesiä nuorelle

 

Luotsi-toiminta on tarkoitettu nuorelle, jonka elämäntilanteeseen tarvitaan yksilöllistä tukea. Nuori voi toivoa elämäänsä esimerkiksi uusia kokemuksia, kavereita tai mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Luotsi- toimintaa tehdään nuorisotyöllisistä lähtökohdista, joten työn pääpaino on nuorten vapaa-ajassa, sosiaalisessa vahvistamisessa sekä ryhmä- että harrastustoiminnassa. Yksilöllinen tuki on keskeinen osa Luotsi-toimintaa ja jokainen nuori saa yksilöllisen suunnitelman oman elämäntilanteensa mukaan. Yksilöllisen työn ohella ryhmätoiminta on myös osa Luotsi- toimintaa. Luotsissa nuori voi osallistua ryhmä-, retki-, ja leiritoimintaan iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina.

Olen ollut Luotsissa 3 viikkoa työharjoittelussa ja olen saanut tutustua nuoriin ja heidän yksilöllisiin suunnitelmiin. Monet nuoret ovat listanneet tavoitteeksi uusien kavereiden saamisen ja kaveritaitojen harjoittelemisen. Kaverisuhteet vaikuttavat nuoren sosiaalistumiseen ja kehitykseen merkittävästi. Sosiaalisiin taitoihin liittyy taito kuulla toisia, ilmaista itseään sekä toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. Näihin taitoihin kuuluu myös tunteiden havaitseminen, ilmaisu ja säätely.

Se, että nuori on ujo, ei tarkoita, että hänellä olisi huonot sosiaaliset taidot. Voi olla, että nuorella ei ole kykyjä hyödyntää tarvittavia taitoja oikeissa tilanteissa. Sosiaalisesti taitavakin voi joutua ryhmän ulkopuolelle. Ryhmään kuulumisen tunne sekä hyväksytyksi tuleminen mahdollistavat sosiaalisten taitojen opettelemisen. Ryhmän jäsenyys, ikätovereiden vertaistuki ja sosiaalisten vuorovaikutuksen harjoitteleminen on erittäin tärkeää nuoren kehityksen kannalta. Ryhmässä nuori oppii reagoimaan erilaisiin asioihin ja ihmisiin. Kokemus osallistumisesta ja sitä kautta kehittyvä itsetuntemus lisäävät yksilön yleistä toimintakykyä. Sosiaalisten taitojen puute voi aiheuttaa yksinäisyyttä ja voi olla näin ollen riski nuoren itsetunnon kehitykselle ja psyykkiselle terveydelle.

Luotsissa ei ole yhtä ainoaa toimintatapaa tai menetelmää vaan Luotsi-toiminta on monipuolista ja siinä yhdistetään monia elementtejä. Näiden elementtien kautta nuorille pyritään tarjoamaan oikea-aikaista ja kohdennettua, ennaltaehkäisevää tukea. Luotsissa samoihin ryhmiin pääsevät sellaiset nuoret, joilla on haasteita samanlaisissa asioissa tai heillä on samanlaisia tavoitteita. Harjoitteluni aikana olen tutustunut yhteen Luotsissa käytettävään ryhmäharjoitusmenetelmään nimeltä ART (aggression replacement training). ART koostuu kolmesta rinnakkain muodostuvasta osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat sosiaalisten taitojen, vihanhallinnan ja moraalisen päättelyn harjoittelu. Kokonaisuudessaan ART- menetelmä kestää 10 viikkoa, mutta sen eri osa-alueita voidaan soveltaa erilaisille ryhmille sopivaksi.

Kiinnostuin ART menetelmästä, sillä esimerkiksi mediassa on kirjoitettu nuorten aggressiivisuudesta ja vihamielisyydestä. Olen myös harjoitteluni aikana kiinnittänyt huomiota ilmiön ajankohtaisuuteen. Kysymys kuuluukin, mistä nuorten aggressiivinen käyttäytyminen ja vihamielisyys kumpuavat ja mitä asialla voitaisiin tehdä? Itse koen, että varsinkin sosiaalisten taitojen kehittäminen, vihanhallinnan ja moraalisen päättelyn harjoittelu olisi tärkeää, sillä näiden taitojen avulla voitaisiin ehkäistä ristiriitatilanteita. Luotsissa näitä taitoja voi harjoitella niin yksilö- kuin ryhmätoiminnassa mukavan ja yhteisen tekemisen kautta.

 

 

Kirjoittanut:
Henna Männikkö
viimeisen vuoden sosionomiopiskelija

 

Lähteet:
Glick, Barry – John C. Gibbs 2016. Aggression Replacement Training ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille. Uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: Suomen ART ry. S. 13 – 15
Mannerheimin lastensuojeluliitto 2012. Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen. Saatavana sähköisenä: <http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/82c5f8994fa8c208f3f88be352a8c8ec/1485719188/application/pdf/15493454/MLL%20Kuulun_www.pdf>. Luettu 29.1.2017
Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013. Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle. Saatavana sähköisenä: <http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/b9ab09b7ad1ee84f7f40575345b97de0/1485699847/application/pdf/16856496/MLL%20Kaveritaidot_www.pdf>. S.7. Luettu 29.1.2017.
Nuorisoasiankeskus Helsingin kaupunki n.d. Luotsi mun vuoksi – esite. Verkkodokumentti <http://luotsi.munstadi.fi/files/2015/03/luotsi_esite3.pdf>. Luettu 29.1.2017
Ohisalo, Maria 2012. ”Ei kenenkään maalta” Kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi- toiminnan arviointitutkimus. Helsingin kaupungin Nuorisoasiankeskus julkaisuja 2/2012. Helsinki: Aksidenssi Oy. S. 29, 80.